Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
Krusboda ASK
Antenn SKC
 
Björktickegången
Björnmossegången
Flåhackebacken
Fårtickegången
Krusboda Torg
Lummergången
Musserongången
Pärlröksgången
Renlavsgången
Stensötegången
 
Tyresö Bostäder
Krusboda Centrum

Skolor

   
   
Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse.
I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden. En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter "Fakta om Krusboda" (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.
   
senaste nytt
 
2017-04-20: Torsdagen den 27 april 2017 är ASKs kontor öppet mellan kl 10.00-12.00-
Fredagen den 28 april 2017 är kontoret stängt.
 
2017-04-12: Stämmohandlingarna till årsmötet i Anläggningssamfälligheten Krusboda den 26 april 2017 finns nu klart för nedladdning av en pdf-fil.
 
 
2016-12-08:  Protokollet från Anläggningssamfälligheten Krusbodas budgetstämma den 23 november 2016 finns tillgängligt att hämta på samfällighetens kansli sedan den 7 december. Nu finns protokollet också här på hemsidan.
 
2017-03-06:

ASKs kontorist slutar sin tjänst och avgår med pension i sommar

ASK söker nu en ersättare för henne och om du själv, eller någon granne, har intresse för att bli Margaretas efterträdare skall du anmäla  intresset till ASKs styrelse.. Kontaktuppgifter finns längst ned i denna notis.

ASKs kontoristtjänst är en halvtidstjänst. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:

 • Hantering och registrering av inkommande och utgående post och e-post
 • Telefonpassning
 • Biträder styrelsens markutskott med diverse förekommande göromål som är förknippade med förvaltningen av Krusbodas gemensamma mark
 • Förberedande fakturahantering bestående av rimlighetsgranskning och kontering innan fakturorna går till vår redovisningsbyrå
 • Skapar underlag för vidarefakturering av vissa fakturor, såsom exempelvis Folksam och Vattenfall
 • Ansvarar för att all personal lämnar tidrapporter varje månad och granskar dessa innan de lämnas till redovisningsbyrån för löneutbetalning
 • Ansvarar för att samfällighetens register över andelsägarna är ”up to date”
 • Assisterar styrelsen med upprättande av diverse handlingar som behövs vid stämmor m m
 • Medverkar i receptionen vid stämmor och ansvarar för att röstlängden blir korrekt
 • Inköp av kontorsmaterial
 • Ansvarar för ASKs nyckelsystem (databaserat)
 • Handhar och ansvarar för utfärdande av parkeringstillstånd
 • Handhar och ansvarar för att relevanta handlingar arkiveras

Styrelsen diskuterar för närvarande hur framtiden skall se ut beträffande den ekonomihantering som för närvarande läggs ut på redovisningsbyrå. Styrelsen kan tänka sig att åter ta hem arbetsuppgifterna. Är du kompetent inom områdena kan vi diskutera att utöka tjänsten till en heltidstjänst.

Är du intresserad, så meddela ditt intresse till personal.ask@krusboda.org .

 

viktiga informationer
   
Krusboda är ett mycket barnrikt område!

Parkeringsförbud gäller inom hela området utanför anvisade platser! Regler för övervakning kan du läsa om här.

Gästparkeringar finns på alla parkeringsplaner. Om alla gästparkeringar är upptagna, tala med den du besöker om gästparkeringsalternativ.

För området finns en beslutad trafikordning. Läs om den här.

   
Kabel-TV-nätet
Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen. Telefonnumret är  0771 - 55 00 00 eller 90 222
   
Gatulampor som inte lyser
ALL felanmälan som avser gatubelysning måste ske till ASK, se kontaktuppgifter nedan. Enligt överenskommelse med Vattenfall kommer dom inte att åtgärda fel som inte inkommit från ASK. Det är således viktigt att all felanmälan inkommer från rätt instans. Var vänlig att uppge adress samt det nummer som finns på aktuell stolpe eller väggarmatur. Då kan det åtgärdas snabbare.
   
Komposten
Krusbodas egen kompost finner du vid infart G, Stensötegången. Här kan man kasta sitt trädgårdsavfall (och vid säsong sin julgran).

Under 2012 låstes grindarna till komposten. Orsaken var att det förekommit stölder av material som förvarats inom området. Sedan dess har alla boende i Krusboda kunnat lämna sitt trädgårdsavfall på anvisad plats utanför grindarna. Detta innebär att komposten blivit "tillgänglig" för de boende dygnet runt, året runt.

 Vi samarbetar med ett skogsbolag, som "flisar" ris, grenar och vedstammar till energibränsle. Detta medför att det är mycket viktigt att trädgårdsavfallet sorteras rätt. Så här skall det gå till:

I högen RIS får endast lämnas ris, grenar och trädstammar.

I högen KOMPOSTERBART lägges gräs, löv, jord och icke vedartat ris.

OBSERVERA ! Det är inte tillåtet att lägga bräder, plank och annat byggmaterial på komposten. Sådant skall lämnas till kommunens kretsloppscentral i Petterboda. Samma sak gäller med alla metallföremål, stora som små, som i annat fall kan medföra att hela flismaskinen havererar.

   
ASKs kontor
Telefon till ASKs kontor: 08-1204 7770. Öppettider: måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.00-12.00 onsdag 08.00-11.00 E-post till ASK: ask@krusboda.org
   
Bostadstyper i Krusboda
I Krusboda finns det flera olika typer av bostäder. Totalt finns cirka 1500 bostäder. På denna sida finns en överblick av husgrupperingarna.
 
kalendern

 
Anläggningssamfälligheten Krusboda kallar till årsstämma onsdagen den 26 april kl 19.00 i Tyresö Gymnasium aula.
 
aktuella äldre notiser
2013-10-01: Protokollet från Antennsamfällighetens extra stämma angående fiberinstallation som hölls den 5 september 2013 finns här.
2011-06-04: KRUSBODA FYLLER 40 ÅR! Från och med nu och några år framåt i tiden är det dags för festligheter i Krusboda. Området färdigställdes under åren 1970-1975. Det första området som blev färdigt var RENLAVSGÅNGEN. Helt naturligt blev det också det första delområdet, som firade sin 40 årsdag. Det ägde rum på fotbollsplanen lördagen den 28 maj. Flera aktiviteter ägde rum och vill du kika, kan du göra det genom att klicka här.
 
2010-01-14  ASK: Styrelsen har nu antagit det förslag till riktlinjer vid annektering som projektgruppen har framlagt. Riktlinjerna finns att läsa på ASKs marksida.
 
2009-10-26  ASK:  Markrepresentanterna för gångarna är utsedda. Se vidare ASK\mark
 
2009-09-16  ASK:  Stämmoprotokollet från ASKs extra stämma den 24 augusti 2009 finns utlagt på ASKs protokollsida.
 
2009-08-25  ASK:  I en absolut fullsatt biografsalong FORELLEN måndagen den 24 augusti 2009 beslutade en extra stämma att införa ett nytt förhållningssätt till skötsel och underhåll av den gemensamma marken. Se vidare ASK/marksidan.
 
   
   

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2017-04-20